Wednesday, June 4, 2008

Prästerna och de homosexuella

Det märkliga är inte egentligen att det i vår lutherska kyrka finns öppet homofobiska präster som Ulf Emeleus (HBL 21.5) och Halvar Sandell (HBL 29.5), utan att de ledande kretsarna i kyrkan, personer som i allmänhet förefaller bildade och klarsynta, inte tar avstånd från homofobin.

Biskop Gustav Björkstrand fick frågan varför kyrkan inte ger några direktiv för hur homosexualitet ska behandlas i skriftskolor. Skriftskolorna vore ju ett gyllene tillfälle att lära ungdomar att acceptera andras och sin egen homosexualitet. Björkstrand ansåg att sådana direktiv är onödiga, eftersom saken berör så få.

Till det vill man genmäla: berör den inte alla människor?

Och för den delen: anta att man skulle inta samma förhållningssätt till finlandssvenskarnas krav på språkligt likaberättigande. De berör ju så få.

Det finns troligen flera homosexuella än svenskspråkiga i vårt land.

3 comments:

Lars Hertzberg said...

"Hermanni Pihlajamaa" har lämnat följande kommentar efter fel blogginlägg:

'Det märkliga är ... att de ledande kretsarna i kyrkan, personer som i allmänhet förefaller bildade och klarsynta, inte tar avstånd från homofobin.
---Homofobi, vad är det för ord som bildas med "-fobi"? Är det någon psykisk åkomma?'

LH:s svar:

Slutleden "-fobi" som ibland används för att beteckna en patologisk skräck för vissa situationer eller objekt ("akrofobi" = höjdskräck osv) används också för att beteckna en hätsk eller föraktfull inställning till en viss människogrupp eller andra varelser ("russofobi" = rysshat). I denna mening används ordet "homofobi" för att beteckna en hätsk inställning till homosexuella. Orsaken kan vara patologisk, men homofobi kan också bottna i en icke-patologisk rädsla för det obekanta eller motvilja mot det som är annorlunda.


Kommentaren fortsätter: "Är det inte märkligt att bildade och klarsynta personer för, säg, hundra år sedan tog avstånd från homosexualiteten?

---De homosexuella är fler än finlandssvenskarna. Kanske det. Kanske är de som fuskar med deklarationen eller stjäl från sin arbetsplats ännu fler."

LH:s svar: jag förstår inte kommentarens relevans. Mitt inlägg gällde de homosexuellas status som minoritet, och en jämförelse med finlandssvenskarna. Biskop Björkstrand har som känt fört svenska väljares talan bland annat inom sfp.

Calovius said...

LH skrev: "används ordet "homofobi" för att beteckna en hätsk inställning till homosexuella."
Har du träffat på en sådan inställning? Var i så fall? Hur yttrade den sig? Erbjöds de ledande kretsarna i kyrkan möjlighet av ta avstånd från den?

LH, du verkar tycka att bildade och klarsynta personer inte tar avstånd från homosexualiteten. Men det gjorde bildade och klarsynta personer för t.ex. hundra år sedan.

LH, du vill att folkkyrkan ska lära sina konfirmander att acceptera sin egen och andras homosexualitet. På Björkstrands invändning att saken berör så få har du ett motargument: De svenskspråkiga är färre och Björkstrand har trots det drivit deras talan. Men det du behöver argumentera för är om de homosexuellas anspråk på att bedriva sin homosexualitet är berättigade. Därav min jämförelse med människor som stjäl eller deklarerar falskt. De är säkert många, även om de förhoppningsvis är i minoritet. Borde inte deras beteende också förklaras som berättigat?

Lars Hertzberg said...

Svar 1: Homofobiska insändare av präster i den lutherska kyrkan har förekommit t.ex. i HBL. Ledande representanter för kyrkan skulle ha haft tillfälle att ta avstånd från dem i offentligheten.

Svar 2: Det är mycket möjligt att det för hundra år sedan förekom att personer som med den tidens syn uppfattades som klarsynta framförde homofobiska åsikter, liksom också rasistiska åsikter osv. Däremot kan man fråga sig om man i dagens perspektiv kan kalla dem klarsynta.

Svar 3: Jämförelsen är helt irrelevant. Att se ner på eller diskriminera homosexuella är en form av förföljelse. Att klandra eller åtala personer som stjäl eller deklarerar falskt är inte en form av förföljelse.