Saturday, August 6, 2011

Själen – finns den?

Duncan MacDougall var en amerikansk läkare som gick till historien genom att hävda att själen väger 21 gram. Han kom till sitt resultat genom att väga tuberkulospatienter före och efter dödsögonblicket. De hade i genomsnitt blivit 21 gram lättare. Eftersom hundar inte genomgick en motsvarande viktförlust slöt sig MacDougall till att det var den flyende själen som förorsakade förändringen.

Eller som Falstaff Fakir uttryckte saken:

”Kroppen är den största delen
med ett litet hål för själen.”

MacDougall gjorde sina mätningar år 1901. Andra forskare har inte lyckats upprepa resultatet.

MacDougall nämns i en bokrecension av Gitte Lauströer i HBL 3.8.2001. Hon skriver om en bok av den tyske vetenskapsjournalisten Thomas Vasek, där han granskar frågan om själens existens i filosofihistoriens ljus.

Frågan om själens existens kan förefalla djup, men är i själva verket förvirrad. Det brukar sägas att ingen neurolog har lyckats finna bevis på den mänskliga själens existens eller dess lokalisering i hjärnan. Men om man åberopar deras iakttagelser är man offer för samma förvirring som MacDougall. Förvirringen bottnar i att man å ena sidan utgår från att själen är något övernaturligt, något radikalt annorlunda än våra kroppsliga organ, men samtidigt föreställer sig att den ska kunna gå att påvisa genom empiriska observationer.

Att tala om själen är inte att ställa sig i konflikt med vetenskapen. Föreställningen om människans själ är inte en empirisk hypotes. Kontrasten själ – kropp är en begreppslig kontrast, inte en vetenskaplig. Ordet ”själ” hämtar sin mening ur den diskurs (det språkliga sammanhang) där det har en roll. Det uttrycker ett perspektiv på människans liv. Vi talar om att vinna världen men förlora sin själ, att en människa blir kränkt i djupet av sin själ, att någon lägger in sin själ i sitt arbete. De här uttryckssätten är förbundna med uppfattningen att människans tillvaro inte helt låter sig fångas in i psykologiska termer utan att den också har en moralisk dimension: varje människa har ett okränkbart värde, varje människa har ansvar inför andra, en människas liv kan vinna eller förlora sin mening.

Någon invänder kanske att talet om själ i de här uttryckssätten är bildligt, att ordet i dess bokstavliga mening ”helt enkelt” betecknar en övernaturlig substans som lever vidare efter kroppens död, att den moraliska användningen av ordet ”själ” är baserad på det övernaturliga begreppet. Och att detta är den substans vars existens man vill förneka när man säger att människan inte har någon själ.

Tanken på själens odödlighet är förknippad med många frågor som det skulle föra för långt att gå in på här. Det borde ändå vara uppenbart att denna tanke är beroende av föreställningen om människan som en moralisk varelse. Förståelsen av människans jordeliv ger mening åt föreställningen om det eviga livet, och inte tvärtom. Och det är genom den moraliska användningen av ordet ”själ” som den religiösa blir begriplig.

1 comment:

Mamma Linda said...

Eller så kanske kroppen är det lilla hålet i mitten av själen? Och själen omfattar ett större område, om än ett andligt sådant istället för konkret som kroppen? Sedan jag var slutkörd/utbränd ifjol (längst året i mitt liv)har jag blivit väldigt känslig för andras känslor. Jag känner ofta om personen jag umgås med är känslomässigt obalanserad (jobbar på hvc så träffar en hel del), och blir inte längre förvånad när jag får det bekräftat. Analysen sker på några sekunder och är i 9,5 av 10 fall korrekt. Om en orolig själ kan göra sig känd redan fast kropparna är flera meter ifrån varandra så borde det väl betyda att själarna inte bara rör sig i kroppen? Å andra sidan kan man ju argumentera att det är dofter som utsöndras vid stress jag (och andra sensitiva människor) reagerar på. Men en intressant tanke tycker jag själv.